RBD一797

RBD一797

推而内之,内而不外,腹有蛊也;推而外之,外而不内,肌肉痛也。但觉极当息,息复为,乃与导引无异也。

又云∶人饥,须坐小便。九九八十一,阳数满矣。

又云∶人食毕,当行步踌躇,有所修为为快也。孟诜云∶大豆初服时似身重,一年之后便身轻,益阳事。

性滑利,疗小儿头疮,久服轻身不饥。《膳夫经》云∶凡食,不用以茗饮送之。

故平人绝谷,七日而死者,以水谷俱尽,脏腑无所充养受气也。《陶景注》云∶牛为佳。

若夫肠胃素有痰火积热,则其平常上升之气,皆氲而为浊耳。 膳有熊白,不宜以鱼羹送有膳鱼脍,不宜食鸡肉羹送之,失味。

Leave a Reply